Có 1 kết quả:

山脈 sơn mạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hướng núi chạy.