Có 1 kết quả:

山茱萸 sơn thù du

1/1

sơn thù du

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây sơn thù du