Có 2 kết quả:

狮子 sư tử獅子 sư tử

1/2

sư tử

giản thể

Từ điển phổ thông

con sư tử