Có 1 kết quả:

孀居 sương cư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Để tang cho chồng — Ở vậy thờ chồng, không tái giá.