Có 1 kết quả:

惝怳 sưởng hoảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ hay quên, chẳng nhớ được gì.

Một số bài thơ có sử dụng