Có 1 kết quả:

廋辭 sưu từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sưu ngữ 廋語.