Có 1 kết quả:

羼雜 sạn tạp

1/1

sạn tạp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lẫn lộn