Có 1 kết quả:

闖席 sấm tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vào dự tiệc nửa chừng.