Có 1 kết quả:

岑樓 sầm lâu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đỉnh núi. Chóp núi — Nhà lầu trên núi.

Một số bài thơ có sử dụng