Có 10 kết quả:

憷 sở所 sở椘 sở楚 sở濋 sở础 sở礎 sở糈 sở齭 sở齼 sở

1/10

sở

U+61B7, tổng 16 nét, bộ tâm 心 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. sợ hãi
2. đau đớn

Tự hình 2

sở

U+6240, tổng 8 nét, bộ hộ 戶 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. nơi, chỗ
2. viện, sở, đồn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nơi, chốn. ◎Như: “trú sở” 住所 chỗ ở, “hà sở” 何所 chỗ nào?
2. (Danh) Vị trí thích hợp. ◇Dịch Kinh 易經: “Các đắc kì sở” 各得其所 (Hệ từ hạ 繫辭下) Đâu vào đó.
3. (Danh) Đối tượng của “lục căn” 六根 sáu căn (thuật ngữ Phật giáo) gồm: “nhãn” 眼 mắt, “nhĩ” 耳 tai, “tị” 鼻 mũi, “thiệt” 舌 lưỡi, “thân” 身 thân, “ý” 意 ý. § Nhà Phật cho phần “căn” 根 là “năng” 能, phần “trần” 塵 là “sở” 所. ◎Như: mắt trông thấy sắc, thì mắt là “năng”, mà sắc là “sở”.
4. (Danh) Lượng từ, đơn vị về phòng ốc. ◎Như: “nhất sở phòng tử” 一所房子 một ngôi nhà, “tam sở học hiệu” 三所學校 ba trường học.
5. (Danh) Cơ quan, cơ cấu. ◎Như: “khu công sở” 區公所 khu sở công, “nghiên cứu sở” 研究所 viện nghiên cứu.
6. (Danh) Họ “Sở”.
7. (Đại) Đó, như thế. § Đại từ chỉ thị, tương đương với “thử” 此, “giá” 這. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Tề vong địa nhi vương gia thiện, sở phi kiêm ái chi tâm dã” 齊亡地而王加膳, 所非兼愛之心也 (Thẩm ứng lãm 審應覽, Thẩm ứng) Nước Tề mất đất mà nhà vua tăng thêm bữa ăn, như thế chẳng phải là có lòng kiêm ái vậy.
8. (Đại) Biểu thị nghi vấn. § Dùng như “hà” 何, “thập ma” 什麼. ◇Quốc ngữ 國語: “Tào Quế vấn sở dĩ chiến ư Trang Công” 曹劌問所以戰於莊公 (Lỗ ngữ thượng 魯語上) Tào Quế hỏi Trang Công trận chiến nào.
9. (Trợ) Kết hợp với động từ thành danh từ: cái mà, điều mà. ◎Như: “sở hữu” 所有 cái mình có. ◇Luận Ngữ 論語: “Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” 己所不欲, 勿施於人 (Nhan Uyên 顏淵) Cái gì mình không muốn, thì đừng làm cho người.
10. (Trợ) Kết hợp với động từ “vi” 為 hoặc “bị” 被, biểu thị ý thụ động. ◎Như: “tha đích tác phẩm vi nhất bàn thanh niên nhân sở hỉ ái” 他的作品為一般青年人所喜愛 tác phẩm của ông là một thứ được thanh niên yêu chuộng.
11. (Trợ) Độ chừng. ◇Sử Kí 史記: “Lương thù đại kinh, tùy mục chi. Phụ khứ lí sở, phức hoàn” 良殊大驚, 隨目之. 父去里所, 複還 (Quyển ngũ thập ngũ, Lưu Hầu thế gia 留侯世家) (Trương) Lương hết sức kinh ngạc, nhìn theo. Ông lão đi chừng một dặm thì quay trở lại.
12. (Liên) Nếu, như quả. ◇Thi Kinh 詩經: “Trung cấu chi ngôn, Bất khả đạo dã, Sở khả đạo dã, Ngôn chi xú dã” 中冓之言, 不可道也, 所可道也, 言之醜也 (Dung phong 鄘風, Tường hữu tì 牆有茨) Lời (dâm dật) trong cung kín, Không thể nói ra được, Nếu như mà nói ra được, Thì xấu xa nhơ nhuốc cho lời nói.
13. (Phó) Tương đương với “thượng” 尚, “hoàn” 還. ◇Nhạc phủ thi tập 樂府詩集: “Giang Lăng khứ Dương Châu, Tam thiên tam bách lí. Dĩ hành nhất thiên tam, Sở hữu nhị thiên tại” 江陵去揚州, 三千三百里. 已行一千三, 所有二千在 (Áo nông ca 懊儂歌) Giang Lăng đến Dương Châu, Ba ngàn ba trăm dặm. Đã đi một ngàn ba, Còn lại hai ngàn dặm.

Từ điển Thiều Chửu

① Xứ sở, như công sở 公所 sở công, hà sở 何所 chỗ nào? v.v. Tính gộp hết thẩy các cái của mình có gọi là sở hữu 所有.
② Một khu nhà gọi là nhất sở 一所.
③ Thửa, dùng làm lời nói đệm, như ái kì sở thân 愛其所親 yêu thửa người thân mình.
④ Lời nói chưa định, như phụ khứ lí sở phục hoàn 父去里所復還 cha đi hơn dặm lại về.
⑤ Nếu, nghĩa như chữ giả 者.
⑥ Nơi, chốn, nhà Phật cho phần căn là năng, phần trần là sở, như mắt trông thấy sắc, thì mắt là năng, mà sắc là sở.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi chốn. Td: Xứ sở — Tiếng đại danh từ, chỉ về người làm chủ sự gì, vật gì. Cái mà. Người.

Tự hình 4

Dị thể 4

Từ ghép 47

Một số bài thơ có sử dụng

sở

U+6918, tổng 11 nét, bộ mộc 木 + 7 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. rõ ràng, minh bạch
2. đau đớn, khổ sở
3. đánh đập
4. nước Sở, đất Sở

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 楚.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Sở 楚.

Tự hình 1

Dị thể 1

sở

U+695A, tổng 13 nét, bộ mộc 木 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. rõ ràng, minh bạch
2. đau đớn, khổ sở
3. đánh đập
4. nước Sở, đất Sở

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Rõ ràng, ngay ngắn, tề chỉnh, minh bạch. ◎Như: “thanh sở” 清楚 rõ ràng.
2. (Tính) Tươi sáng, hoa lệ. ◇Thi Kinh 詩經: “Phù du chi vũ, Y thường sở sở” 蜉蝣之羽, 衣裳楚楚 (Tào phong 曹風, Phù du 蜉蝣) Cánh con phù du, (Như) áo quần tươi đẹp.
3. (Tính) Đau đớn, thống khổ. ◎Như: “toan sở” 酸楚 chua cay, đau đớn, “khổ sở” 苦楚 đau khổ.
4. (Tính) Dung tục, thô tục. ◇Tống Thư 宋書: “Đạo Liên tố vô tài năng, ngôn âm thậm sở, cử chỉ thỉ vi, đa chư bỉ chuyết” 道憐素無才能, 言音甚楚, 舉止施為, 多諸鄙拙 (Trường Sa Cảnh Vương Đạo Liên truyện 長沙景王道憐傳).
5. (Tính) Thô tháo, sơ sài.
6. (Danh) Cây bụi gai. § Còn gọi là “mẫu kinh” 牡荊.
7. (Danh) Phiếm chỉ bụi rậm, tùng mãng. ◇Trương Hiệp 張協: “Khê hác vô nhân tích, Hoang sở uất tiêu sâm” 溪壑無人跡, 荒楚鬱蕭森 (Tạp thi 雜詩).
8. (Danh) Gậy nhỏ dùng để đánh phạt học trò (ngày xưa). § Cũng gọi là “giạ sở” 夏楚 gậy để đánh phạt.
9. (Danh) § Có nhiều nước ngày xưa tên gọi là “Sở” 楚.
10. (Danh) Nay gọi các tỉnh “Hồ Nam” 湖南, “Hồ Bắc” 湖北 là đất “Sở” 楚.
11. (Danh) Họ “Sở”.
12. (Động) Đánh đập. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Quỷ lực sở chi, thống thậm nhi quyết” 鬼力楚之, 痛甚而蹶 (Tam sanh 三生) Quỷ đánh hết sức, đau quá ngã khụy xuống.

Từ điển Thiều Chửu

① Khóm cây nhỏ, bụi gai. Giạ sở 夏楚 cái gậy con dùng để đánh kẻ vô lễ. Lấy roi mà đánh người cũng gọi là giạ sở.
② Bóng choáng, áo mũ chỉnh tề gọi là tề sở 齊楚, sự làm minh bạch gọi là thanh sở 清楚.
③ Ðau đớn, như toan sở 酸楚 chua cay, đau đớn, khổ sở 苦楚 khổ sở, v.v.
④ Nước Sở.
⑤ Nay gọi các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc là đất Sở.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Khóm cây nhỏ, bụi gai;
② (văn) Đau khổ: 苦楚 Khổ sở, đau đớn cơ cực; 酸楚 Chua cay đau đớn;
③ Rõ ràng, bóng nhoáng: 清楚 Rõ ràng;
④ [Chư] Nước Sở (một nước chư hầu đời Chu, thuộc tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc Trung Quốc ngày nay);
⑤ [Chư] (Họ) Sở.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây gai, mọc thành bụi — Đau đớn cực khổ. Td: Khổ sở — Tên một nước trong Thất hùng thời Chiến quốc, tức nước Sở. Thành ngữ có câu: » Đầu Ngô mình Sở « ( chỉ sự không ăn khớp không phù hợp với nhau ) — Họ người. Xem Sở khanh.

Tự hình 5

Dị thể 7

Từ ghép 17

Một số bài thơ có sử dụng

sở

U+6FCB, tổng 16 nét, bộ thuỷ 水 + 13 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông, một chi lưu của sông Tế thuỷ.

Tự hình 1

sở

U+7840, tổng 10 nét, bộ thạch 石 + 5 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đá tảng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 礎.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đá tảng, tảng, tán (để kê chân cột nhà): 基礎 Nền tảng, nền móng, cơ sở.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 礎

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 1

sở

U+790E, tổng 18 nét, bộ thạch 石 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đá tảng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đá kê chân cột. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “San vân chưng, trụ sở nhuận” 山雲蒸, 柱礎潤 (Thuyết lâm 說林) Khí mây núi bốc hơi, đá cột trụ ẩm thấp.
2. (Danh) Nền tảng, nền móng, căn bản. ◎Như: “cơ sở” 基礎.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðá tảng, dùng kê chân cột.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đá tảng, tảng, tán (để kê chân cột nhà): 基礎 Nền tảng, nền móng, cơ sở.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tảng đá kê chân cột thời xưa — Chỉ cái nền móng. Td: Cơ sở.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

sở []

U+7CC8, tổng 15 nét, bộ mễ 米 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ gạo cực ngon dùng để cúng thần — Một âm là Tư. Xem Tư.

Tự hình 2

Dị thể 10

Một số bài thơ có sử dụng

sở

U+9F6D, tổng 23 nét, bộ xỉ 齒 + 8 nét
hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ê răng vì chua.

Tự hình 2

Dị thể 3

sở

U+9F7C, tổng 28 nét, bộ xỉ 齒 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

răng tê vì ăn chua

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Răng ê vì chất chua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Sở 齭.

Tự hình 1

Dị thể 4