Có 1 kết quả:

飭厲 sức lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thúc giục, khuyến khích.