Có 2 kết quả:

紗窗 sa song纱窗 sa song

1/2

sa song

giản thể

Từ điển phổ thông

cửa sổ lưới