Có 1 kết quả:

差押 sai áp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ pháp luật, chỉ sự tịch thu tài sản của người thiếu nợ để đem bán, trả tiền cho chủ nợ.