Có 2 kết quả:

舢板 san bản舢舨 san bản

1/2

san bản

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái thuyền con

san bản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái thuyền con

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếc thuyền nhỏ — Loại tàu nhỏ của Hải quân, tuần tiểu chiến đấu trong sông ngòi. Nay ta gọi là Giang đính.