Có 1 kết quả:

愴惻 sang trắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thương xót buồn rầu.