Có 1 kết quả:

嗤鄙 si bỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chê cười khinh khi.