Có 1 kết quả:

癡頑 si ngoan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngu đần, cứng đầu.

Một số bài thơ có sử dụng