Có 1 kết quả:

癡人說夢 si nhân thuyết mộng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao, chỉ người nói năng không ra nghĩa lí gì.