Có 1 kết quả:

超人 siêu nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có tư tưởng và phẩm cách vượt hẳn người thường.

Một số bài thơ có sử dụng