Có 1 kết quả:

諂佞 siểm nịnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nịnh hót, tưng bốc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Siểm mị 諂媚.