Có 3 kết quả:

生祠 sinh từ生詞 sinh từ生词 sinh từ

1/3

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đền thờ người đang còn sống, nhưng có sự nghiệp lớn lao, giúp ích cho nhiều người.

Một số bài thơ có sử dụng

sinh từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

từ mới

Một số bài thơ có sử dụng

sinh từ

giản thể

Từ điển phổ thông

từ mới