Có 1 kết quả:

撰者 soạn giả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người viết ra một bài văn, một cuốn sách.