Có 1 kết quả:

雙立 song lập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng thành một đôi một cặp liền nhau. Td: Biệt thự song lập.