Có 1 kết quả:

葱靈 song linh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại xe nhỏ, nhẹ, có mui thời xưa.