Có 2 kết quả:

窗紗 song sa窗纱 song sa

1/2

song sa

giản thể

Từ điển phổ thông

rèm cửa sổ