Có 7 kết quả:

帅 suất帥 suất摔 suất率 suất甩 suất膟 suất蟀 suất

1/7

suất [soái, suý]

U+5E05, tổng 5 nét, bộ cân 巾 + 2 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. tướng cầm đầu, thống suất
2. làm gương

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 帥.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1

suất [soái, suý]

U+5E25, tổng 9 nét, bộ cân 巾 + 6 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. tướng cầm đầu, thống suất
2. làm gương

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Thống lĩnh, chỉ huy. ◎Như: “suất sư” 帥師 cầm đầu quân đội.
2. (Động) Tuân theo. ◇Lễ Kí 禮記: “Mệnh hương giản bất suất giáo giả dĩ cáo” 命鄉簡不帥教者以告 (Vương chế 王制) Lệnh cho trong hàng xóm có kẻ nào không tuân nghe dạy dỗ thì báo lên.
3. (Động) Làm gương, lấy mình làm phép cho người ta noi theo. ◎Như: “Nghiêu Thuấn suất thiên hạ dĩ nhân” 堯舜帥天下以仁 vua Nghiêu Thuấn làm gương cho thiên hạ noi theo làm điều nhân.
4. Một âm là “súy”. (Danh) Chủ tướng, tướng chỉ huy cao cấp nhất trong quân. ◎Như: “nguyên súy” 元帥 tướng đầu. Tục gọi Tổng đốc là “đại súy” 大帥 nghĩa là kiêm coi cả việc quân vậy.
5. (Động) Họ “Súy”.
6. (Tính) Tuấn tú, vẻ mặt hoặc phong cách cao đẹp. ◎Như: “súy khí” 帥氣 phong tư cao đẹp.
7. (Tính) Đẹp. ◎Như: “giá kỉ cá tự chân súy” 這幾個字真帥 mấy chữ viết đó thật đẹp.

Từ điển Thiều Chửu

① Thống suất, như suất sư 帥師 thống suất cả cánh quân đi.
② Làm gương, lấy mình làm phép cho người ta noi gọi là suất, như Nghiêu Thuấn suất, thiên hạ dĩ nhân 堯舜帥天下以仁 vua Nghiêu Thuấn làm gương cho thiên hạ noi theo làm nhân.
② Một âm là suý. Tướng coi cả một cánh quân gọi là suý, như nguyên suý 元帥 tướng đầu. Tục gọi Tổng đốc là đại suý 大帥 nghĩa là kiêm coi cả việc quân vậy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cai quản toàn thể. Td: Thống suất — Tuân theo — Một âm là Suý. Xem Suý.

Tự hình 4

Dị thể 1

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng

suất

U+6454, tổng 14 nét, bộ thủ 手 + 11 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

vứt xuống đất, quẳng đi

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Quẳng, vứt. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Bảo Ngọc thính liễu, đăng thì phát tác khởi si cuồng bệnh lai, trích hạ na ngọc, tựu ngận mệnh suất khứ” 寶玉聽了, 登時發作起痴狂病來, 摘下那玉, 就狠命摔去 (Đệ tam hồi) Bảo Ngọc nghe vậy, tức thì nổi cơn điên khùng, bứt viên ngọc đó ra, vứt phăng đi.
2. (Động) Rơi xuống. ◎Như: “tiểu tâm! biệt tòng lâu thê thượng suất hạ lai” 小心! 別從樓梯上摔下來 coi chừng, đừng rớt xuống từ thang lầu.
3. (Động) Đánh rơi. ◎Như: “tha bất tiểu tâm, bả oản cấp suất liễu” 他不小心, 把碗給摔了 nó không cẩn thận, đánh vỡ cái bát rồi.
4. (Động) Ngã, té. ◎Như: “suất đảo tại địa thượng” 摔倒在地上 ngã lăn ra (trên mặt đất).
5. (Danh) Một thế quật trong nhu đạo.

Từ điển Thiều Chửu

① Quẳng xuống đất, quẳng đi.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Quẳng, vứt: 把帽子往床上摔 Vứt chiếc mũ lên giường;
② Rơi xuống: 上樹要當心,別摔下來 Trèo lên cây phải chú ý, không khéo bị rơi xuống;
③ Đánh vỡ: 把碗摔了 Đánh vỡ chiếc chén rồi;
④ Ngã: 他摔倒了 Anh ấy bị ngã.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vứt, liệng xuống đất — Bỏ đi.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 2

suất [luật, , soát, suý]

U+7387, tổng 11 nét, bộ huyền 玄 + 6 nét
phồn & giản thể, tượng hình & hội ý

Từ điển phổ thông

1. noi theo
2. quản lãnh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Noi theo, dựa theo. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Hồn hề! hồn hề! suất thử đạo” 魂兮魂兮率此道 (Phản chiêu hồn 反招魂) Hồn ơi! hồn ơi! nếu cứ noi theo lối đó.
2. (Động) Dẫn, mang theo. ◎Như: “suất lĩnh” 率領 dẫn đạo, “suất tử kị tôn” 率子曁孫 dẫn con và cháu.
3. (Phó) Đại khái, đại thể. ◎Như: “đại suất” 大率 đại khái, “suất giai như thử” 率皆如此 đại thể đều như thế cả.
4. (Tính) Hấp tấp, nông nổi. ◎Như: “khinh suất” 輕率 không cẩn thận, thiếu thận trọng, “thảo suất” 草率 cẩu thả.
5. (Tính) Thẳng thắn, ngay thẳng. ◎Như: “thản suất” 坦率 thẳng thắn, “trực suất” 直率 ngay thẳng.
6. (Danh) Cái lưới bắt chim.
7. (Danh) Tỉ lệ, mức. ◎Như: “hiệu suất” 效率 hiệu năng, “bách phân suất” 百分率 tỉ lệ phần trăm.
8. (Danh) Họ “Suất”.
9. (Động) Tính toán, kế toán.
10. Một âm là “súy”. § Cùng nghĩa với chữ “súy” 帥.
11. Lại một âm là “luật”. (Danh) Luật nhất định, tiêu chuẩn. ◎Như: “toán thuật chi hữu định luật” 算術之有定率 phép tính có luật nhất định.
12. Một âm nữa là “soát”. (Danh) Quả cân sáu lạng.

Từ điển Thiều Chửu

① Noi theo.
② Lĩnh, suất. Như suất tử kị tôn 率子曁孫 suất con và cháu.
③ Ðại suất 大率 cũng như nói đại khái.
④ Làm nên, làm đích.
⑤ Hấp tấp, khinh xuất.
⑥ Tính thẳng, không ưa lời văn hoa phiền phức.
⑦ Cái lưới bắt chim.
⑧ Dùng.
⑨ Một âm là suý. Cùng nghĩa với chữ suý.
⑩ Lại một âm là luật. Luật nhất định, như toán thuật chi hữu định luật 算術之有定率 phép tính có luật nhất định.
⑪ Một âm nữa là soát. Quả cân sáu lạng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tỉ lệ, suất, mức: 出勤率 Tỉ lệ đi làm; 效率 Hiệu suất; 人口增長率 Mức tăng nhân khẩu;
② (văn) Tiêu chuẩn, quy cách, luật nhất định: 算術之有定率 Thuật toán có luật nhất định; 有軍功者,各以率受上爵 Người có công đánh trận, đều ban cho tước vị cao theo tiêu chuẩn (Sử kí: Thương Quân liệt truyện);
③ (văn) Tính toán;
④ [Lđç] (Họ) Suất. Xem 率 [shuài].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Dẫn, chỉ huy: 率領 Dẫn dắt, lãnh đạo; 率兵 Cầm quân, chỉ huy quân đội;
② (văn) Người đứng đầu quân, chủ tướng, tướng suý (soái) (dùng như 帥, bộ 巾): 將率不能則兵弱 Tướng soái (súy) không giỏi thì quân yếu (Tuân tử);
③ Nông nổi, nhẹ dạ, tùy tiện, khinh suất: 不要輕率地處理問題 Không nên tùy tiện giải quyết vấn đề. 【率爾】 suất nhĩ [shuài'âr] (văn) Không thận trọng, thiếu suy nghĩ, bộp chộp: 子路率爾而對 Tử Lộ bộp chộp trả lời (Luận ngữ);
④ Thẳng thắn, ngay thẳng: 率宜地批評 Phê bình thẳng thắn;
⑤ Đại khái: 大率如此 Đại khái là như thế;
⑥ (văn) Noi theo, men theo: 率彼淮浦 Men theo con sông Hoài kia (Thi Kinh); 率由舊章Noi theo quy định cũ (Thi Kinh); 率性之謂道 Noi theo tính gọi là đạo (Trung dung);
⑦ (văn) Làm nêu, làm đích;
⑧ (văn) Lưới bắt chim;
⑨ (văn) Dùng. Xem 率 [lđç].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tuân theo. Như chữ Suất 摔 — Cai quản. Td: Thống suất — Đóng góp thâu góp — Phần đóng góp nhất định — Cái phép tắc nhất định — Sơ hở. Chểnh mảng. Td: Sơ suất — Nhẹ nhàng. Xem Suất nhiên 率然.

Tự hình 5

Dị thể 7

Từ ghép 23

Một số bài thơ có sử dụng

suất [suý]

U+7529, tổng 5 nét, bộ dụng 用 + 0 nét
phồn & giản thể, chỉ sự

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Suất 摔.

Tự hình 2

Dị thể 1

suất

U+819F, tổng 15 nét, bộ nhục 肉 + 11 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. tế máu
2. mạng mỡ ở ruột

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Tế máu;
② 【率膋】suất liêu [lđçliáo] Màng mỡ ở ruột. Xem 膋.

Tự hình 2

Dị thể 1

suất

U+87C0, tổng 17 nét, bộ trùng 虫 + 11 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: tất suất 蟋蟀)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “tất suất” 蟋蟀.

Từ điển Thiều Chửu

① Tất xuất 蟋蟀 con dế mèn.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 蟋蟀 [xishuài].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tất suất 蟋蟀: Con dế — Tất suất cũng là tên một bài thơ trong thiên Đường phong kinh Thi, ca tụng sự cần kiệm.

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng