Có 1 kết quả:

推重 suy trọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đề cao và kính mến.

Một số bài thơ có sử dụng