Có 2 kết quả:

邪神 tà thần邪臣 tà thần

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thần xấu xa, làm hoặc dạy điều ác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bề tôi xấu xa.