Có 2 kết quả:

才志 tài chí才識 tài chí

1/2

tài chí

giản thể

Từ điển phổ thông

tài giỏi sáng suốt

tài chí

phồn thể

Từ điển phổ thông

tài giỏi sáng suốt

Một số bài thơ có sử dụng