Có 2 kết quả:

才疏学浅 tài sơ học thiển才疏學淺 tài sơ học thiển

1/2

Từ điển phổ thông

bất tài, kém cỏi

Từ điển phổ thông

bất tài, kém cỏi