Có 1 kết quả:

殘杯 tàn bôi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chén rượu thừa.

Một số bài thơ có sử dụng