Có 1 kết quả:

殘滅 tàn diệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giết hết. Làm cho mất hết không còn gì. Như Tàn sát 殘殺.