Có 2 kết quả:

残骸 tàn hài殘骸 tàn hài

1/2

tàn hài

giản thể

Từ điển phổ thông

tàn tích, phế tích, mảnh vỡ

tàn hài

phồn thể

Từ điển phổ thông

tàn tích, phế tích, mảnh vỡ

Một số bài thơ có sử dụng