Có 1 kết quả:

藏書院 tàng thư viện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà chứa sách.