Có 8 kết quả:

丧 táng喪 táng塟 táng搡 táng脏 táng臧 táng葬 táng髒 táng

1/8

táng [tang]

U+4E27, tổng 8 nét, bộ nhất 一 + 7 nét
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. đánh mất, rơi mất, làm mất
2. lễ tang

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 喪.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mất: 喪明 Mù mắt; 喪位 Mất ngôi; 喪失立場 Mất lập trường;
② (văn) Chết: 尋程氏妹喪于武昌 Chẳng bao lâu em của Trình thị chết ở Vũ Xương (Đào Uyên Minh: Quy khứ lai hề từ tự). Xem 喪 [sang].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 喪

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Táng 喪 — Một âm là Tang. Xem Tang.

Tự hình 4

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

táng [tang]

U+55AA, tổng 12 nét, bộ khẩu 口 + 9 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. đánh mất, rơi mất, làm mất
2. lễ tang

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lễ nghi chôn cất người chết.
2. (Danh) Sự tình quan hệ với cái chết. ◎Như: “cư tang” 居喪 để tang, “điếu tang” 弔喪 viếng kẻ chết.
3. (Danh) Xác chết, thi thể.
4. (Danh) Họa nạn, tai vạ.
5. (Danh) Họ “Tang”.
6. Một âm là “táng”. (Động) Chạy trốn, đào vong.
7. (Động) Mất, đánh mất. ◎Như: “táng minh” 喪明 mù mắt, “táng vị” 喪位 mất ngôi. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử ngôn Vệ Linh Công chi vô đạo dã, Khang Tử viết: Phù như thị, hề nhi bất táng?” 子言衛靈公之無道也, 康子曰: 夫如是, 奚而不喪? (Hiến vấn 憲問) Khổng Tử nói về chuyện vua Vệ Linh Công (là người) vô đạo, Khang Tử hỏi: Như vậy sao không mất (ngôi vua)?
8. (Động) Thất bại, hủy diệt.
9. (Động) Chết. ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “Trình thị muội táng ư Vũ Xương” 程氏妹喪于武昌 (Quy khứ lai từ tự 歸去来辞序) Em gái Trình thị chết ở Vũ Xương.
10. (Động) Tiêu phí, hao phí. ◇Bách dụ kinh 百喻經: “Đồ táng kì công, không vô sở hoạch” 徒喪其功, 空無所獲 (Điền phu tư vương nữ dụ 田夫思王女喻) Uổng phí công lao mình mà không thu hoạch được gì cả.
11. (Động) Quên, quên mất. ◇Trang Tử 莊子: “Kim giả ngô táng ngã, nhữ tri chi hồ?” 今者吾喪我, 汝知之乎 (Tề vật luận 齊物論) Nay ta đã quên ta, mi biết thế chăng?
12. (Động) Đau buồn, ưu thương. ◇Thương quân thư 商君書: “Cuồng phu lạc chi, hiền giả táng yên” 狂夫樂之, 賢者喪焉 (Canh pháp 更法).
13. (Động) Sầm mặt, xịu mặt (thần thái bất mãn, vẻ mặt không vui). ◇Tỉnh thế nhân duyên truyện 醒世姻緣傳: “Nã trước không hạp tử, táng trước kiểm, quyệt trước chủy khứ liễu” 拿着空盒子, 喪着臉, 撅着嘴去了 (Đệ thất thập cửu hồi) Cầm cái hộp không, xịu mặt giảu mỏ bỏ đi.

Từ điển Thiều Chửu

① Lễ tang, như cư tang 居喪 để tang, điếu tang 弔喪 viếng kẻ chết, v.v.
② Một âm là táng. Mất, như táng minh 喪明 mù mắt, táng vị 喪位 mất ngôi, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mất: 喪明 Mù mắt; 喪位 Mất ngôi; 喪失立場 Mất lập trường;
② (văn) Chết: 尋程氏妹喪于武昌 Chẳng bao lâu em của Trình thị chết ở Vũ Xương (Đào Uyên Minh: Quy khứ lai hề từ tự). Xem 喪 [sang].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất đi — thua. Td: Đắc táng ( được thua ) — một âm là Tang. Xem Tang.

Tự hình 4

Dị thể 11

Từ ghép 10

Một số bài thơ có sử dụng

táng [tang]

U+585F, tổng 12 nét, bộ thổ 土 + 9 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đánh mất, rơi mất, làm mất
2. lễ tang

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “táng” 葬.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ táng 喪.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 喪 (bộ 口).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Táng 葬.

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

táng

U+6421, tổng 13 nét, bộ thủ 手 + 10 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đẩy mạnh ra
2. ném mạnh đi

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chống cự, đẩy, gạt ra.

Từ điển Thiều Chửu

① Chống cự, ẩn ra, đẩy ra.

Từ điển Trần Văn Chánh

(đph) ① Đẩy mạnh ra;
② Ném mạnh đi.

Tự hình 2

táng [tạng, tảng]

U+810F, tổng 10 nét, bộ nhục 肉 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

Bẩn: 骯髒 Bẩn thỉu; 淡顏色的布容易髒 Vải màu nhạt dễ bẩn. Xem 臟 [zàng].

Tự hình 2

Dị thể 3

táng [tang, tàng, tàng tạng]

U+81E7, tổng 14 nét, bộ thần 臣 + 8 nét
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Tốt, lành, thiện. ◇Luận Ngữ 論語: “Bất kĩ bất cầu, hà dụng bất tang” 不忮不求, 何用不臧 (Tử Hãn 子罕) Chẳng ganh ghét chẳng tham lam, làm việc gì mà chẳng tốt đẹp.
2. (Động) Xưng tụng. ◇Tấn Thư 晉書: “Tịch tuy bất câu lễ giáo, nhiên phát ngôn huyền viễn, khẩu bất tang bĩ nhân vật” 籍雖不拘禮教, 然發言玄遠, 口不臧否人物 (Nguyễn Tịch truyện 阮籍傳) (Nguyễn) Tịch tuy không câu nệ lễ giáo, mà lời nói ra sâu xa, miệng không bình luận tốt xấu về người khác.
3. (Động) Thành công. ◇Tả truyện 左傳: “Chấp sự thuận thành vi tang, nghịch vi phủ” 執事順成為臧, 逆為否 (Tuyên Công thập nhị niên 宣公十二年).
4. (Động) Đè, ấn. § Một thủ pháp diễn tấu ống sáo.
5. (Danh) Tôi tớ, nô tì. ◎Như: “tang hoạch” 臧獲 tôi tớ. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Thả phù tang hoạch tì thiếp, do năng dẫn quyết, huống bộc chi bất đắc dĩ hồ!” 且夫臧獲婢妾, 由能引決, 況僕之不得已乎 (Báo Nhiệm Thiếu Khanh thư 報任少卿書) Bọn tôi tớ tì thiếp còn biết giữ tiết, tự quyết được, huống hồ kẻ hèn này lại không hiểu cái lẽ có khi bất đắc dĩ phải chết sao!
6. (Danh) Tiền của kiếm được bằng những thủ đoạn bất chánh. § Thông “tang” 贓.
7. (Danh) Tên đất cổ, nay gần khoảng sông “Vị” 渭, thuộc tỉnh Thiểm Tây.
8. (Danh) Họ “Tang”.
9. Một âm là “táng”. (Động) Chôn, vùi. § Thông “táng” 葬.
10. Một âm là “tàng”. § Dạng viết cổ của chữ “tàng” 藏. (Động) Cất, giữ, tồn trữ; ẩn tàng. ◇Tuân Tử 荀子: “Túc quốc chi đạo, tiết dụng dụ dân nhi thiện tàng kì dư” 足國之道, 節用裕民而善臧其餘 (Phú quốc 富國).
11. Một âm là “tạng”. § Dạng viết cổ của chữ “tạng” 臟. (Danh) Nội tạng, ngũ tạng. ◇Hán Thư 漢書: “Hấp tân thổ cố dĩ luyện tạng, tôn ý tích tinh dĩ thích thần” 吸新吐故以練臧, 尊意積精以適神 (Vương Cát truyện 王吉傳).
12. (Danh) Kho chứa. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Hậu liên tuế tai hoang, phủ tạng không hư” 後連歲災荒, 府臧空虛 (Trương Vũ truyện 張禹傳).

Tự hình 2

Dị thể 10

Một số bài thơ có sử dụng

táng

U+846C, tổng 12 nét, bộ thảo 艸 + 9 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

chôn, vùi, mai táng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chôn, vùi. ◎Như: “mai táng” 埋葬 chôn cất.
2. (Động) § Xem “táng tống” 葬送.
3. (Danh) Cách thức chôn cất thi thể. ◎Như: “hỏa táng” 火葬 thiêu xác, “hải táng” 海葬 bỏ xác dưới biển.

Từ điển Thiều Chửu

① Chôn, người chết bỏ vào áo quan đem chôn gọi là táng. Như mai táng 埋葬 chôn cất. Bất cứ dùng cách gì chủ ý để cho tiêu cái xác chết đều gọi là táng. Như hoả táng 火葬 lấy lửa thiêu xác, táng thân ngư phúc 葬身魚腹 chết đuối (vùi thân bụng cá), v.v.
② Vùi lấp. Táng tống 葬送 buộc người vào tội, hãm hại.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chôn, táng: 埋葬 Chôn cất, mai táng; 安葬 An táng;
② Đám tang: 送葬 Đưa đám; 舉行葬禮 Tổ chức lễ tang. Cv. 塟 (bộ 土).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chôn cất người chết. Td: Mai táng 埋葬 ( chôn cất ).

Tự hình 5

Dị thể 12

Từ ghép 19

Một số bài thơ có sử dụng