Có 1 kết quả:

心音 tâm âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tim đập.