Có 1 kết quả:

心解 tâm giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm hiểu lòng dạ — Lấy lòng mà hiểu.