Có 1 kết quả:

心火 tâm hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ lòng dạ nóng nảy.

Một số bài thơ có sử dụng