Có 1 kết quả:

心靈 tâm linh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ đầu óc sáng suốt của con người.