Có 1 kết quả:

新大陸 tân đại lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lục địa mới được tìm ra tức châu Mĩ.