Có 1 kết quả:

新立 tân lập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mới được dựng nên.