Có 1 kết quả:

西竺 tây trúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thời xưa, chỉ nước Ấn Độ.