Có 1 kết quả:

毗尼 tì ni

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiên âm từ tiếng Phạn, có nghĩa là luật lệ tu hành.