Có 1 kết quả:

惜綠 tích lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thương tiếc màu xanh. Chỉ sự thương tiếc người đàn bà đẹp gặp nhiều đau khổ, thương tiếc người gái điếm tài sắc đã chết. Đoạn trường tân thanh : » Nào người tích lục tham hồng là ai «.