Có 1 kết quả:

析出 tích xuất

1/1

tích xuất

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tách ra, chia ra, chia rẽ