Có 1 kết quả:

性氣 tính khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ và nết riêng của từng người.