Có 2 kết quả:

孙子 tôn tử孫子 tôn tử

1/2

tôn tử

giản thể

Từ điển phổ thông

cháu trai gọi bằng ông bà

tôn tử

phồn thể

Từ điển phổ thông

cháu trai gọi bằng ông bà

Một số bài thơ có sử dụng