Có 1 kết quả:

宗人 tông nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người trong họ.

Một số bài thơ có sử dụng