Có 1 kết quả:

夙因 túc nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nguyên do từ kiếp trước. Đoạn trường tân thanh : » Túc nhân thì cũng có thời ở trong «.

Một số bài thơ có sử dụng