Có 2 kết quả:

怂恿 túng dũng慫慂 túng dũng

1/2

túng dũng

giản thể

Từ điển phổ thông

xúi giục, xúi bẩy

túng dũng

phồn thể

Từ điển phổ thông

xúi giục, xúi bẩy